Grön rättspolitik?

söndag 28 oktober 2012

Med anledning av att miljöpartiet håller på att ta fram ett nytt partiprogram och att det första utkastet till nytt program endast innehöll ett stycke om rättspolitik (i jämförelse har till exempel utbildningspolitiken 20 stycken) så har jag författat ett antal stycken som jag anser skulle vara bra grundpelare för en grön rättspolitik. Texterna tar sin utgångspunkt i det som jag har sett, upplevt och lärt mig om rättspolitiska frågor genom att arbeta som polis. Mitt fokus har främst varit på den utsatthet som brottsoffer, missbrukare, psykiskt sjuka och andra människor jag har mött i arbetet lever med. Förslaget följer nedan:


Alla människor i Sverige har rätt att känna sig trygga och säkra. Det kräver ett starkt rättsväsende där alla led i rättskedjan fungerar väl och ges tillräckliga resurser för att fullgöra sin uppgift. Det kräver även en polis som ges förutsättningar att arbeta såväl hjälpande/stödjande, ordningshållande, brottsutredande och brottsförebyggande. Rättspolitiken skall sätta brottsoffret och dennes utsatthet i centrum och samhället skall erbjuda den brottsutsatte all stöd och hjälp denne kan behöva.

Lagstiftningen på rättsområdet skall vara funktionell och relevant. Rättssäkerheten skall tryggas samtidigt som de rättsvårdande myndigheterna ges de verktyg som krävs för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i samhället. Administration och byråkrati skall förenklas så att rättsväsendets resurser bättre kan fokuseras på samhällsnytta och medborgarnas behov. Allt för långa ledtider i rättsprocessen måste undvikas. Intäkter ifrån kriminell verksamhet skall smidigt kunna förverkas.

Polisen är en grundläggande garant för ett samhälle byggt på lagar och rättigheter och den bör ges de ekonomiska resurser samt de juridiska och tekniska hjälpmedel som behövs för att på bästa sätt kunna tjäna medborgarna. Polisen skall präglas av öppenhet och insyn, och verksamheten skall granskas och utvärderas baserat på dess grundläggande kvalitativa mål. Poliskåren skall vara bred och representativ för hela folket. Polisutbildningen bör vara en högskoleutbildning. Specialister inom områden som IT, miljö och ekonomi/administration samt andra civilanställda är nödvändiga för att verksamheten skall fungera på bästa sätt.

Det brottsförebyggande arbetet är grunden för ett tryggt samhälle med låg kriminalitet. Det viktigaste  brottsförebyggande arbetet sker genom att minska marginaliseringen och utanförskapet i samhället. Barn med särskilda behov av stöd bör uppmärksammas och ges adekvat hjälp av bland annat skola, socialtjänst och sjukvård så tidigt som möjligt. Samverkan emellan olika aktörer som kommer i kontakt med barn och unga i riskzonen och som kan bidra till att relevanta åtgärder sätts in bör stärkas och hinder för denna samverkan bör undanarbetas. Det brottsförebyggande arbetet är speciellt viktigt i socioekonomiskt utsatta miljöer. Även det brottsförebyggande arbetet med samhällets fysiska och digitala infrastrukturer bör utvecklas med syftet att minska antalet möjliga brottstillfällen och försvåra hanteringen av gods och pengar som härrör ifrån brott.

Brottspåföljder bör kombinera strävan efter att återanpassa den dömde till ett laglydigt liv med ett tydligt brottsofferperspektiv och samhällets behov att värna sina medborgares trygghet och säkerhet. Kvaliteten på vård och rehabilitering vid frihetsberövande påföljder måste vara hög. I möjligaste mån bör det undvikas att en anstatsvistelse bidrar till att den dömdes kriminella identitet stärks. Stort fokus bör läggas på återanpassning till ett fungerande liv i frihet, t.ex. genom kvalitetssäkrad samverkan med ideella aktörer.

Alla former av frihetsberövande tvångsvård (t.ex. ungdomsvård och missbruksvård) måste bedrivas med mycket höga krav på kvalitet, noggrann kontroll, och med största respekt för den vårdades integritet och behov. Människor i behov av institutionell ungdomsvård, missbruksvård eller psykiatrisk vård är ofta sköra och bör vårdas av högt kvalificerad personal i miljöer och gruppsammansättningar som främjar trygghet, återhämtning, samt fysisk och psykisk hälsa.

Alkohol och andra droger orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer stort mänskligt lidande. Målet måste vara ett narkotikafritt samhälle och all handel med narkotika bör beivras och lagföras. Missbrukare bör erbjudas bästa möjliga hjälp och stöd, både att komma ur sitt beroende och att ha ett drägligt liv till dess det lyckas genom t.ex. sprututbytesprogram och successiv avvänjning med hjälp av medicinering. Alkoholpolitiken bör vara restriktiv och sträva efter att minska alkoholens alla negativa effekter på samhället, som missbruk, våld och social misär.

5 kommentarer:

Johan J 28 oktober 2012 17:51  

"Polisen är en grundläggande garant för ett samhälle byggt på lagar och rättigheter och den bör ges de ekonomiska resurser samt de juridiska och tekniska hjälpmedel som behövs för att på bästa sätt kunna tjäna medborgarna."

Jag kan inte formulera något bra för att få fram följande:
...Polisens fokus och resurser skall vara flexibla för att kunna möta nya samhällstendenser och trender, samt motverka kulturer och traditioner som samhället inte "tycker om/redan har haft och nu inte vill ha tillbaka".

UTAN att det per automatik tolkas som "rasistiskt".

Robsten 3 november 2012 20:39  

Bullshit! All vård som kan återanpassa kriminella och få dem att leva värdiga liv är bra, och det satsas för lite på det. I övrigt skall alla följa de lagar vi har. Polisen skall beivra brott, förebygga men framförallt beivra begångna brott.

Problemet i dag är att alldeles för många kommer undan. Och de som ända lagförs för alldeles för låga straff i vissa. När det gäller narkotikabrott är väl straffen och rättspraxis ok, men när det gäller grova våldsbrott av unga gärningsmän som får ungdomsrabatt är det åt helvete! Precis alla jag känner och säkert en stor majoritet av befolkningen anser detta. Politiker, och jurister har fel, folket har rätt. Vi kan inte ha det på detta sätt helt enkelt. Och våra politiker saknar tillräcklig mentala resurser för att inse detta.

Förövrigt har jag aldrig hört talas om någon miljöpartistisk kriminalpolitik. Du har nog anslutit dig till fel parti.

Anonym,  10 januari 2013 22:42  

Tjena på dig. Vettiga tankar men inte förankrade i verkligheten. Vill du verkligen göra något för att förbättra synen på polisen skall du börja jaga de poliser som systematiskt utsätter andra för hot och liknande.

Själv har jag aldrig i hela mitt liv sett en polis göra en god gärning, som att hjälpa någon med en tung väska, MEDLA i en upprörs situation eller dylikt. Däremot har jag blivit misshandlad, rånad och hotad av polis fler gånger än jag kan räkna. Och jag är välartikulerad svennebanan från Lidingö. Tänk då hur invandrare har det i förorten med tanke på hur mycket rasistiska kommentarer man hör från polis.... Jag propagerar för att alla poliser måste bort, just för att ni inte ens kan hålla rent i eget läger. Det kan verka hårt och inte ta fasta på de personer med "god vilja" som jobbar inom polisen. Problemet är bara att jag aldrig mött dem. Det bästa jag mött är någon som är smått apatisk och inte bryr sig.

Att bli pistolhotad och misshandlad av polisen sätter sina spår. Lite "välmenande ord" från dig betyder föga. Upp till bevis och sätt dit en kollega, det är otänkbart att du inte har någon korrupt i din närhet.

Anonym,  10 januari 2013 22:47  

För övrigt så bör du analogt din uppmaning att inte tala illa om polisen passa dig för att tala illa om förorten. Gör du inte samma sak? Dvs hur många väktare och poliser får inte vatten på sin kran och passar på att "ta i med hårdhandskarna" mot "buset" eller liknande?

Martin 24 februari 2013 22:26  

Ett flera månader sent tack för kommentarerna...

Robsten, kan inte säga emot dig vad gäller att mp inte har särskilt mycket rättspolitik. Vill förändra det.

Anonym, du verkar inte leva i samma värld som jag. Jag ser varje dag poliser hjälpa människor, men har aldrig sett korruption eller övervåld. Och vad gäller förorten så innebär inte hög kriminalitet att man som polis eller väktare får behandla förortsbor annorlunda än andra, det beror ju som vanligt på vilket beteende man möter.

Skicka en kommentar