Om "rasbiologi" och "romskt utseende"

onsdag 25 juli 2012

Den här texten föranleds av den storm i ankdammen Twitter (i vilken jag själv också plaskar omkring) som blåste upp efter en tweet ifrån det populära kontot "YB_Sodermalm" där en gärningsman av målsägaren beskrevs ha "romskt utseende". Termen "romskt utseende" gav upphov till allt ifrån anklagelser för "rasbiologi" till uppmaningar att "gå om dagis". Diskussionen om "#romgate" spreds även utanför Twitter, och poliserna bakom kontot "tvingas göra en pudel" enligt en artikel i DN.


Jag, som den senaste veckan har varit inblandad i omfattande diskussioner om just etnicitet (läs här) och signalement (läs här) anade direkt vilken uppmärksamheten och debatt tweeten skulle väcka. Men jag förundras ändå över hur mycket okunnighet, pajkastning och ideologiska låsningar som präglar all diskussion som har med just etnicitet och utseende att göra. Jag försöker i den här texten klargöra vad jag anser är de grundläggande problemen med diskussionen och med attackerna på "YB_Sodermalm" samt vad jag faktiskt tycker om termen "romskt utseende" och om huruvida det är lämpligt att använda den eller ej. Texten kommer att innehålla upprepningar ifrån de tidigare blogginläggen (länkade ovan) och säkert uppfattas som för lång, överpedagogisk, och kanske även polemiserande. Men förhoppningsvis kommer den också att öka förståelse och ge förutsättningar för bättre samtal, fokuserade på fakta, och verkliga istället för imaginära problem. 


Jag börjar där, med skillnaden mellan fakta och värderingar. För det finns så mycket ideologi, så mycket låsningar, så mycket historia, att dessa konstant blandas samman. Låt mig börja med begreppet "etnicitet". I Wikipedia står det: "Tillhörighet till en grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi och genetisk bakgrund". Detta är självklart ingen exakt definition, en sådan finns naturligtvis inte då språket är dynamiskt. Men den lyfter upp de två mest använda meningarna av ordet, den som har att göra med en språklig och kulturell gemenskap och den som har att göra med fysiologi och genetisk bakgrund. Det är nämligen fakta, och ingen värdering, att det finns skillnader mellan grupper vad gäller språk, kultur, seder, med mera baserat på ursprung. Detta kan man sedan som individ välja att omfamna genom att känna stolthet för och tillhörighet till sin grupp, eller att ta avstånd ifrån genom att vägra att inordna sig i kategorier. Men att skillnaderna finns, och att ordet "etnicitet" därigenom bär på information som är användbar för att kommunicera mening, det är fakta, och ingen värdering (vilket även gäller ord som "klass"). Samma gäller för den fysiologiska meningen, och det är framför allt den jag kommer att diskutera i resten av texten. Det är fakta att det finns fysiska, genetiska, skillnader  mellan folkgrupper med olika ursprung, annars hade människor på gatorna i Osaka i Japan, Nairobi i Kenya, Dublin på Irland och La Paz i Bolivia sett likadana ut. Det är därmed också fakta att det finns utseenden som kan associeras till folkgrupper, till etniciteter/etniska ursprung. Och lika självklart som att det finns grupper, kategorier, lika självklart är det att de inte är fixa, tydliga, väldefinierade utan flytande och luddiga. Det gäller naturligtvis både biologiska och kulturella/konstruerade kategorier. Värderingarna kommer in i hur man hanterar detta, det att världen är full av människor som faktiskt på många sätt är olika, vad gäller etnicitet, kön, kultur, sexuell läggning, med mera. Att det finns biologiska skillnader mellan könen och att de flesta människor definierar sig som "man" eller "kvinna" är ett faktum. Det innebär dock självklart inte att alla gör det eller att en person skall behöva tvingas in i någon av de kategorierna. Även vad gäller "etnicitet" så finns det alltså självklart biologiska skillnader mellan olika folkgrupper, vilket visar sig på hur man ser ut. Men det skall och får naturligtvis inte begränsa varje människas möjlighet att forma sin egen identitet.

Nu till rasism och diskriminering. Det är inte rasistiskt att konstatera eller gissa att en person är mörkhyad, kvinna, homosexuell, eller dylikt. Det är då man särbehandlar personen baserat på dennes faktiska eller upplevda grupptillhörighet som vi skall börja tala om rasism eller diskriminering. Detta borde vara fullständigt självklart, men begreppen rörs som sagt ihop något enormt (även av skarpsynta människor) då den grundläggande värderingen om alla människors lika värde och rättigheter blir till en värdering om alla människors likhet. Ett av de kanske tydligaste exemplen på ideologisk renlärighet på gränsen till fanatism är de debattörer som med en dåres envishet hävdar att det faktiskt inte finns några skillnader, att allt är konstruerade "stereotyper". Det är inte "rasbiologi" (ett starkt rasistiskt begrepp kopplat till nazismen) att hävda att det finns fysiska/genetiska skillnader mellan människor baserat på t.ex. etniskt ursprung, det är fakta, vilket också i princip alla världens människor (förutom dem som har fastnat i sin egen av ideologi konstruerade värld) är medvetna om. Det är inte "rasbiologi" att hävda att en persons utseende beror på hur dennes föräldrar ser ut, så att om t.ex. båda föräldrarna har ett visst etniskt ursprung, så kommer barnets utseende med stor sannolikhet att vittna om det etniska ursprunget. Det är däremot "rasbiologi" då man kopplar dessa olikheter till frågor om människovärde, rättigheter, med mera. 


Vidare till polisens användning av signalementsuppgifter. Jag har redan försökt förklara att, tillsammans med alla de uppgifter man kan förnimma och verbalisera om t.ex. längd, ålder, kroppsbyggnad, kön, hårfärg/frisyr, med mera så nämns etnicitet/ursprung som en parameter för igenkänning. Denna parameter är en gissning och beror på helhetsintryck. Detsamma gäller om man uppskattar ålder, kön, med mera. Personen som såg "gammal" eller "ca 55 år" ut, kanske var betydligt yngre, men hade drag som gjorde att denne uppfattades så. Vad gäller det som de mest renläriga tyckarna i sina elfenbenstorn hävdar, att man skall beskriva med detaljer och inte med inexakta kategorier, så tyder det på en närmast total okunnighet om hur igenkänningsprocesser fungerar. Ett vittne kan ange alla detaljer som denne kan erinra sig (och ombeds också alltid göra det vid vittnesförhör), men det brukar vara väldigt få, då detaljer är svåra att uppfatta. Och efter en sådan beskrivning kommer åhöraren antagligen inte ha någon aning om ens vilken ålder eller vilket kön personen som beskrivs hade då dessa uppskattningar beror på saker vi känner igen, men inte nödvändigtvis kan verbalisera och bryta ned i beståndsdelar. Samma gäller etniskt ursprung. Så ja, man använder redan alla detaljer man har tillgång till om utseenden, och nej, det kan inte på något sätt ersätta uppfattade kategorier vid signalement. Anklagelser om att vi skulle använda uppskattning om t.ex. etniskt ursprung istället för att ange detaljer beror på medvetna eller omedvetna missförstånd.

Nu till frågan om det finns ett "romskt utseende". Den borde självklart inte vara värderingsbaserad utan faktabaserad. Och ja, eftersom romer är en grupp (eller egentligen flera grupper) med relativt hög grad av "endogami" (läs definitionen om etnicitet ovan), så är det inte osannolikt att det finns drag som går att känna igen. Jag är också ganska så övertygad om att om man bryr sig om att fråga en rom, så kan hen relativt ofta känna igen andra romer på utseendet, även utan traditionell klädsel, och det hade varit omöjligt om det inte fanns ett "romskt utseende". Sen är den etniska gruppen romer så heterogen att det precis lika gärna kan vara så att det allt som oftast inte är möjligt (även bortsett ifrån det självklara faktum att alla etniska grupper är flytande och luddigt definierade). Problemet är inte huruvida det finns ett "romskt utseende" eller ej, utan vad man associerar till då man hör det begreppet. Föreställningen att ett "romskt utseende" skulle innebära något negativt är i sig rasistisk, i en ideal värld så borde begreppet vara okontroversiellt. Jag hade själv ändå inte använt ett signalement som innehåller "romskt utseende" på Twitter för att beskriva en flyende gärningsman. Om vi nu kan lämna skendiskussionerna ovan som baseras på okunnighet och missförstånd, och går vidare till det som för mig borde vara den egentliga, värderingsbaserade, diskussionen, så skall jag förklara varför.

Romerna är både historiskt och idag en av de absolut mest diskriminerade grupperna i Europa. De har förföljts i mer än ett halvt årtusende. De utsattes för nazi-Tysklands förintelse, vilket det än idag knappt talas om. Även i efterkrigstidens Sverige har förföljelsen och antiziganismen varit hård, och de har bland annat utsatts för tvångssteriliseringar. Det påtvingade utanförskapet och den sociala marginaliseringen har varit, och är fortfarande, enorm. Majoritetssamhällets sätt att förhålla sig till romer har både berott på och lett till föreställningar som kopplar romer till kriminalitet. Det skapas bilder som associerar romer och "romskt utseende" till brottslighet. Därför finns det all anledning till att vara extra varsam om någon hävdar att en tjuv har ett "romskt utseende". Beror det på egentliga fysiska drag, eller på en föreställning hos offret/vittnet som baseras på händelsen och inte på utseendet? Om man dessutom har för avsikt att gå ut med signalementet till allmänheten, och inte bara över den krypterade polisradion, så finns det fler anledningar till att vara restriktiv och eftertänksam. Även om det skulle finnas belägg för att hävda att en gärningsman som man letar efter har ett "romskt utseende" i ett visst fall, så måste man väga nyttan av att gå ut med signalementet mot risken för att man genom att göra det spär på redan existerande fördomar och föreställningar som kopplar ihop romer med kriminalitet. Det är här värderingsfrågorna kommer in. Och det är på grund av dessa avvägningarna som  jag inte hade gått ut med ett sådant signalement på Twitter.

Om man drar parallellen med t.ex. mörkhyade människor rent generellt, så finns det historiskt mängder med exempel på fruktansvärd diskriminering (t.ex. slavhandel) och rasistiska föreställningar baserade på hudfärg. Innebär det att det är rasistiskt eller "rasbiologi" att konstatera att det finns människor som har ljusare och mörkare hy? Självklart inte! Det är inte det faktum att det finns genetiska/utseendemässiga skillnader som är rasism, utan då vi kopplar dessa (och tillhörande kategoriseringar) till missaktning och negativa egenskaper. Detsamma gäller romer. Så nej, begreppet "romskt utseende" är i sig inte rasistiskt. Om man däremot, medvetet eller omedvetet, anser att ett "romskt utseende" per automatik innebär att en person är kriminell, lat, eller någon annan nedvärderande egenskap, då är man rasist.

Tillbaka till där vi började, med tweeten ifrån "YB_Sodermalm". Syftet var helt uppenbart att försöka få tag på en brottsling. Det finns ingen som helst anledning att misstänka att polisen bakom tweetet har rasistiska föreställningar gentemot romer för att han återger en målsägares signalement. Om man dessutom har följt kontot så ser man genomgående exempel på sunda värderingar och perspektiv och en vilja att använda twittrandet till att förbättra polisarbetet och ge medborgarna nyttig information. Jag tror ingen kan ge några exempel på tweets ifrån "YB_Sodermalm" som indikerar en osund människosyn eller missaktning mot vissa grupper. Men ändå blev kontoinnehavarna anklagad för "rasbiologi" och uppmanade att "gå om dagis". Det är för mig ett mycket tydligt exempel på hur en viktigt debatt istället för att handla om sakfrågor som verkligen behöver diskuteras direkt halkar över i personangrepp och skyttegravskrig. Föga konstruktivt.

Jag tycker att det var ett mindre bra beslut att skriva "romskt utseende" i en tweet där man eftersöker en gärningsman med tanke på de föreställningar om och den diskriminering som finns mot den romska gruppen. Jag tycker att det är sunt att det blir en debatt om hur polisen skall använda Twitter, vad man skall gå ut med, och om riskerna med att direkt återge etnicitetsuppgifter i signalement ifrån vittnen till en större allmänhet. Men en sådan diskussion måste föras på ett respektfullt sätt, med åtminstone ambitionen att förstå meningsmotståndarnas perspektiv, för att vara konstruktiv. "YB_Sodermalm" fattade ett minutoperativt beslut då de gick ut med signalementet, och det (helt nya) faktum att det gick att föra ut det på Twitter gjorde att formuleringen även spreds till allmänheten. Det fanns ingen illvilja bakom det beslutet, bara en ovana att hantera ett för polisen nytt medium där "YB_Sodermalm" är en av de absolut främsta pionjärerna. Polisen bakom tweeten, Viktor Adolphson, har också sagt att han "hamnade snett" och tar åt sig av kritiken. Det vore välkommet om även de som har kölhalat "YB_Sodermalm" på nätet kunde reflektera över sitt eget sätt att hantera den här diskussionen. Det vore olyckligt om slutsatsen ifrån "YB_Sodermalm" eller andra delar av polisen blir att man backar tillbaka ifrån sociala medier, eftersom närvaron där faktiskt bidrar till att göra polisen öppnare och mer medborgarvänlig.

Vad gäller diskussionsklimatet så är det även min förhoppning att om man lyckas komma förbi de ideologiska låsningar som gör att det knappt går att prata om saker som etnicitet, så kan man komma vidare till att hantera alla de verkliga problem som är kopplade till etniskt tillhörighet. Att sluta fastna i begreppen och istället prata om verkligheten. Den grova diskriminering som romer utsätts för och den sociala marginalisering som stora delar av den romska gruppen i Sverige lever i är ytterst reella problem, och kräver lösningsfokus och åtgärder. Detsamma gäller diskriminering baserat på andra kategorier, som t.ex. sexuell läggning eller könsidentitet. Bara det faktum att man idag i Sverige fortfarande tvingas till sterilisering vid könsbyte (tills den nya lagen träder i kraft) gör att man blir mörkrädd. Sverige må ligga i framkant i många frågor relaterade till mänskliga rättigheter, men det finns fortfarande otaliga exempel på öppen eller dold diskriminering som vi måste ta tag i. Det är det vi borde fokusera på, inte att försöka censurera ut stora delar av det språk vi faktiskt behöver bland annat för att diskutera de här frågorna.

Slutligen, det kan kännas lite ironiskt att många av de personer som är snabbast att kalla alla begrepp som delar in människor i grupper baserat på etnicitet för rasistiska ofta är väldigt benägna att inte bara dela in människor i kategorier baserat på "klass" utan även plädera för att det är legitimt att hata någon enbart på grund av dennes klasstillhörighet. Mer om det här. Detsamma gäller vissa yrken, där min och "YB_Sodermalm"s yrkestillhörighet ibland kan vara tillräcklig för att man skall anses förtjäna att bli hatat, oavsett ens personliga värderingar och hur man sköter sitt jobb. Det är alltså skillnad på kategoriseringar och kategoriseringar, stereotyper och stereotyper...

Tillägg 2012-08-04:
Någon vecka senare så skriver flera stora medier återigen om polisens användning av etniska signalement. På polisens hemsida skrevs det om ett rånförsök som enligt målsägaren skall ha begåtts av "pakistanier". Efter kritik ändrades texten, och medier rapporterar om ännu en "pudel". Som det verkar har alltså en informatör publicerat en uppgift på polisens officiella hemsida innehållande en etnicitets/nationalitetsuppgift tagen ifrån målsägaren. Först, vad gäller målsägarens uppgift om att det har rört sig om "pakistanier", så är det för mig omöjligt att säga om denne hade belägg för att säga det eller ej. Därför hänvisar jag bara till mina tankar ovan och lämnar det utan fler kommentarer. Däremot är det två saker som skiljer sig ifrån exemplet med "romskt utseende" som texten behandlar. Det första är att få grupper, som jag nämnde, är så utsatta för missaktning, stereotypisering och diskriminering som romer. Ur den aspekten är signalementet "pakistanier" mindre problematiskt. Men en kanske ännu viktigare skillnad är sammanhanget och syftet med publiceringen. Vad gäller signalementet med "romskt utseende" som publicerades på twitter av "YB_Sodermalm", så var det ett operativt beslut i en pågående insats där syftet var att få tag på en flyende gärningsman. Det fanns alltså både en tidspress i beslutsfattandet och en specifik anledning till publiceringen. Vad gäller publiceringen på hemsidan så gjordes den troligtvis utan någon operativ tidspress, och syftet var rimligtvis inte främst att få tag på gärningsmannen utan att ge generell information till allmänheten. Därför fanns det alltså väldigt mycket mindre att vinna på publiceringen. Och i slutändan så handlar ju den här typen av besluts, som med all rätta kan kallas värderingsmässiga, om att väga nyttan av en publicering mot riskerna. Och risken för negativa generaliseringar (både mot specifika etniska grupper och mot "invandrare") finns ju dessvärre alltid.

Nedan om ärendet i fråga:
SR
DN
SvD

31 kommentarer:

Lotta M,  25 juli 2012 16:26  

Det här är så bra skrivet och analyserat, så det behövs ingen annan kommentar! Tack för det!

Panterdjuret 25 juli 2012 16:31  

Det här är ett fantastiskt inlägg, och jag hoppas att fler läser det. Ska retweeta. :3

Självklart ligger inte problemet i att konstatera att det finns skillnader mellan folk, utan i att lägga in negativa värderingar i folks olikheter.

Jag gillade speciellt biten:
"... men begreppen rörs som sagt ihop något enormt (även av skarpsynta människor) då den grundläggande värderingen om alla människors lika värde och rättigheter blir till en värdering om alla människors likhet."

Folk är inte lika, men de har alla samma värde och förtjänar samma respekt hur olika de än är. Att hävda att alla är lika känner jag är än mer respektlöst, för då tas allt det man faktiskt är och som gör en unik ifrån en.

För övrigt är jag jätteglad över att polisen har kommit ut på sociala medier och börjat föra en öppnare och mer tillgänglig dialog med folk. Jag önskar att folk kunde vara lite öppnare själva ibland.

/Pao

Anonym,  25 juli 2012 20:57  

Mycket, mycket välformulerat och tänkvärt! /Annika

Anonym,  25 juli 2012 23:51  

Detta är något av det bästa jag läst i det här sammanhanget, du gör en så träffsäker och knivskarp analys av en egentligen "onödig" diskussion, det du skriver känns så självklart.

Men ibland tror jag att twitter är ett ställe där missförstånd frodas mycket på grund av att det är en plats för inte bara debatt (160 tecken är en begränsad debattyta) utan även självförhärligande, och möjligen kan det hänga samman med oförmågan att vilja förstå någon annans argument och reflektioner, kunskap och erfarenheter - man/de/folk framhäver sig själva på bekostnad av både debattklimat och saklig argumentation med ickeargument eller uppenbara missuppfattningar.

I vilket fall som helst så är den här texten värd att spridas och jag tänker länka till den på fb, om det är okej?

Jag beundrar ditt samhällsengagemang, din förmåga att så skarpt skilja på sak och person samt din patos.

//Pythia

Anonym,  26 juli 2012 14:14  

Ja, det blev lite långt och överpedagogiskt. Det är bara Södermalms lattejournalister som inte fattar, och de kommer aldrig att fatta ändå. Du skrev.

"Även om det skulle finnas belägg för att hävda att en gärningsman som man letar efter har ett "romskt utseende" i ett visst fall, så måste man väga nyttan av att gå ut med signalementet mot risken för att man genom att göra det spär på redan existerande fördomar och föreställningar som kopplar ihop romer med kriminalitet. "

Precis, helt fel att gå ut med ett sådant signalement vid ett snatteribrott. Håller fullständigt med. Vid grövre våldsbrott t.ex. skall ett sådant signalement, om det är trovärdigt, alltid ges. Där kan inte folks eventuella fördomar lägga hinder i vägen för ett gripande.

Anonym,  26 juli 2012 14:16  

Men jag tycker du backar för mycket.

Anonym,  26 juli 2012 16:03  

Eftersom jag är en av de twittrare som Viktor Adolphson kände sig "påhoppad" av, vill jag först säga något om debattklimatet på Twitter.

Jag är till att börja med helt övertygad om att det finns både smidigare och mer pedagogiska sätt att förklara varför begreppet "romskt utseende" är problematiskt än att direkt hänvisa till "rasbiologi", vilket jag gjorde.

Twitter-diskussioner lider ofta av det faktum att många läser in sin egen tolkning i kortfattade kommentarer, som spetsas till för att passa det begränsade formatet. Det bästa sättet att bemöta en tillspetsad tweet är att fråga "Hur menar du nu?". Genom att bilda sig en djupare förståelse av kritikens innebörd skaffar man sig en stabilare grund för att bemöta densamma.

I det här fallet uppfattade jag det som att Södermalmspolisen ryggmärgsmässigt gick i försvar och sedan låste sig vid rollen som påhoppat offer för en osaklig twitterstorm, istället för att föra en öppen och lyhörd diskussion om sakfrågan.

Det gläder mig att vi tycks vara överens om att begreppet "romskt utseende" är olämpligt såtilvida att det spär på fördomar om romer som kriminella, utan att tillföra något väsentligt till ett signalement som redan beskriver personen som "man, 20-30 år, svart t-shirt, svarta shorts, svart hår".

Du påstår att "[d]et är fakta att det finns fysiska, genetiska, skillnader mellan folkgrupper med olika ursprung". Jag skulle vilja be dig hänvisa till någon vetenskaplig källa som styrker detta påstående. I mitt blogginlägg länkar jag till den här DN-artikeln där just detta påstående om "genetiska skillnader" mellan "grupper av människor" avfärdas av Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik vid Uppsala universitet. Läs gärna artikeln i dess helhet.

Du skriver också att "[d]et är inte rasistiskt att konstatera eller gissa att en person är mörkhyad, kvinna, homosexuell, eller dylikt. Det är då man särbehandlar personen baserat på dennes faktiska eller upplevda grupptillhörighet som vi skall börja tala om rasism eller diskriminering." Jag antar att du med "dylikt" här syftar på etnicitet. Till skillnad från t ex hudfärg, är en persons etnicitet inte något som kan observeras med blotta ögat. Etnicitet beskriver snarare en självupplevd relation till majoritetssamhället, en kulturell tillhörighet och identitet som personen själv definierar. När en medlem av majoritetssamhället ger sig på att gissa en människas etnicitet helt och hållet utifrån hens utseende, gör denne sig skyldig till en fördomsfull stereotypifiering och rasifiering av etnicitetsbegreppet. Själva tanken att en människas etnicitet kan utläsas i hennes ansikte är fördomsfull och problematisk.

I mitt inlägg bemötte jag dina tidigare påståenden, som du upprepar här, på följande sätt:

- Avsikten med en stereotypiserande generalisering är inte avgörande för huruvida den får negativa konsekvenser och därmed kan anses vara olämplig.

- En stereotypiserande generalisering (medveten eller omedveten) behöver inte kopplas till nedvärderande epitet för att vara problematisk.

Jag ifrågasätter även den falska dikotomi du ställer upp mellan att diskutera begreppens innebörd och användning och det du kallar "verkligheten", då jag menar att verkligheten reproduceras genom det språk vi använder för att beskriva den.

Eftersom jag, liksom du, tycker att detta är ett både viktigt och intressant ämne, hoppas jag att du tar dig tid att både läsa och bemöta de sakfrågor jag lyfter i mitt inlägg i debatten.

Per Persson (md2perpe) 26 juli 2012 16:32  

@antropomorf.se

Ulf Pettersson säger inte att det inte finns några genetiska skillnader mellan olika etniska grupper, snarare tvärtom:

"Eftersom frekvensen av genvarianter varierar i olika befolkningar kan man ofta säga något om en persons geografiska ursprung genom att studera många punkter i dna (dussintals). I en brottsundersökning kan man alltså få en viss vägledning om en förövares etniska ursprung om man har tillgång till dna."

Vad han däremot säger är att det är svårt att definiera ras utifrån genernas förekomst.

Anonym,  26 juli 2012 17:09  

@Per Persson: Tack för förtydligandet. Det är alltså Marmgrens påstående att det finns genetiska skillnader som kan avläsas i personens utseende jag, och Ulf Pettersson, vänder oss emot.

Med DNA-analys kan man ju fastställa om två personer tillhör samma familj t ex. Det är inte den sortens "genetiska skillnader" vi diskuterar i debatten om vittnesuppgifter och signalement, förmodar jag?

Anonym,  26 juli 2012 20:32  

Bra skrivet. Min åsikt är att en vittnesuppgift alltid är subjektiv. Romskt utseende betyder att en person som sett händelsen har uppfattat det så utifrån sitt perspektiv. Det medför inte per automatik att det finns någon absolut sanning. Vi kan ha samma diskussion om ordet överviktig.

Det jag tycker är dåligt är att polisen från första början väljer att twittra ut ett signaliment när det gäller ett brott som man inte ens kommer att försöka lösa. Då kan det lätt uppfattas som stigmatisering.

/ff

Anonym,  26 juli 2012 21:29  

"Jag skulle vilja be dig hänvisa till någon vetenskaplig källa som styrker detta påstående."

Men...phuuu...så jag skulle aldrig kunna skilja dig mot en person född i Angola som urangloikan? Snälla! Väx upp.

Per Persson (md2perpe) 27 juli 2012 11:28  

Självklart finns genetiska skillnader som kan utläsas i personens utseende. Eftersom hudfärg och ansiktsdrag ärvs måste det ligga i generna.

Vad i Ulf Petterssons artikel får dig att tro att författaren hävdar något annat?

Martin 27 juli 2012 11:29  

Lotta, Panterdjuret, Annika, Pythia, tack så mycket! Era uppskattande kommentarer värmer verkligen :-).

Stenkvist, ja visst var det långt, men om man läser en del kommentarer så verkar det ändå inte ha varit långt nog ;-).

Per, tack för klargörandet, även om jag gissar att det meddelande du försökte få fram inte nådde hela vägen.

FF, visst är vittnesuppgifter alltid uppskattningar. Det är dock fel att polisen inte hade för avsikt att lösa brottet som det twittrades om, hade man inte trott att det hade funnits en möjlighet att få tag på gärningsmannen så hade man inte gått ut med ett signalement.

Antropomorf, jag återkommer till dig i ett separat svar.

Martin 27 juli 2012 13:13  

Antropomorf/Christofer, jag har, eftersom du bad om det, nu svarat på ditt blogginlägg. Vad gäller din kommentar här, så är jag glad att den håller en bättre ton än till exempel blogginlägget, men den visar ändå på vad jag uppfattar som en så pass total låsning i dina ideologiska förställningar att du inte är tillgänglig för fakta. Artikeln du hänvisar till hävdar t.ex. inte att det inte finns genetiska skillnader emellan folkgrupper, tvärtom. Den stora poängen med artikeln, som jag själv också har återkommit till, är att det inte finns några fasta kategorier eller distinktioner, några fixa ”raser”, utan att det rör sig om ett kontinuum av succesiva mindre skillnader i genetik. Och genetiken har självklart stor påverkan på utseendet. Dessutom fortsätter du att medvetet eller omedvetet missförstå det faktum att det finns två skilda betydleser för ordet ”etnicitet”, vilket jag var väldigt tydlig med att förklara ovan. Och vad gäller den ”falska dikotomin” emellan verklighet och begrepp, så står jag fast vid att hur man än vänder och vrider på orden så ändrar det inte på en människas faktiska utseende, bara på din tolkning av det utseendet. Det är skillnaden emellan verklighet och ord. Jag tror dock ärligt talat att det är svårt för oss att komma vidare i den här diskussionen. Om jag inte har lyckats få fram min poäng med tre långa blogginlägg, så kommer inte en kort kommentar att lyckas heller. Jag ber därmed om att få avsluta den här diskussionen, och önskar dig lycka till i framtida samtal.

Martin 27 juli 2012 13:15  

Saxat ur svaret till antropomorf på dennes blogg angående att kunna se en persons etniska/genetiska ursprung:

Det faktum att människor ser olika ut baserat på deras etniska (i betydelsen genetiska) ursprung är en sådan självklarhet att det nästan är svårt att förklara. Det är grundläggande evolutionsbiologi att ett barn får sina föräldrars gener, och att dessa i sin tur nedärvts ifrån deras föräldrar o.s.v. Har man då en population (ja, människor är också djur och faller under samma biologiska/genetiska lagar som andra djur) som främst fortplantar sig internt (endogami) så är det naturligt att individerna har gemensamma fysiska drag. För det är också ett känt faktum att en människas gener har stor påverkan på hur denne fysiskt kommer att se ut. En person vars förfäder i många generationer tillhör sanfolket i Kalahari och en person vars förfäder är irer/irländare går faktiskt att se skillnad på, vare sig man gillar det eller inte. Sedan är det lika självklart att ju mer uppblandad en population är, desto svårare blir det att dra slutsatser eller gissa baserat på utseendet. I många latinamerikanska länder finns en stor variation och rikedom på bakgrunder (baserat på en historia av kolonisering, slaveri, med mera). Om/när man använder termen ”latinamerikansk utseende” menar man troligtvis en person i vilken man kan ana drag ifrån den ursprungsbefolkning som fanns där innan kontinenten koloniserades. Det innebär, som sagt, inte att de latinamerikaner som har i princip hela sitt genetiska ursprung i Europa, Afrika eller Asien är mindre latinamerikaner, även om de utseendemässigt skulle beskrivas på ett annat sätt.

Anonym,  27 juli 2012 16:22  

Jag hänvisar till min avslutande kommentar på min egen blogg, där jag förklarar att de socialt konstruerade grupperingarna av människor baserat på utseende (fenotyp) inte tycks ha några genetiska motsvarigheter.

Per Persson (md2perpe) 27 juli 2012 18:52  

Antropomorf verkar anse att om det inte finns klara definitioner av grupper så går det inte att säga något alls om vilken grupp en individ tillhör.

Med ett sådant krav skulle vetenskapen inte kunna göra särskilt mycket. Till exempel skulle geologerna inte kunna definiera bergarter såsom gnejs och granit. Inte heller skulle läkarna kunna definiera frisk och sjuk.

Vi har nästan alltid diffusa övergångar mellan grupper och kan inte dra absoluta gränser. Men man kan säga att en viss individ med stor sannolikhet tillhör en viss grupp.

Ett signalement som "latinamerikanskt utseende" betyder inte "absolut latinamerikan" utan "sannolikt latinamerikan, baserat på utseendemässiga drag som förknippas med latinamerikaner".

Anonym,  28 juli 2012 21:39  

Jag tror att den genetiska debatten är om än inte helt oviktig men närmast så. En person som beskriver något denne sett är en tolkning associerat med de erfarenheter denna upplevt eller har i det långa minnet. Personen ser ett ansikte - signalen tolkas med hjälp av olika delar av hjärnan och associeras med tidigare erfarenhet.

Om personen associerar ansiktet med en person som ofta visas på tv om polarjakt och inuiter så kommer den personen med all sannolikhet att beskriva ansiktet som "inuitiskt utseende". Erfarenheten kan komma varhelst ifrån tex böcker, tidningar, filmer, resor eller berättelser; text-ljud-lukt osv

Frågan och debatten borde således riktas mot beteendeforskning och psykologi om hur vi uppfattar och processar "data" av vad vi upptar via våra sinnen. Då kan man lämna "genetik-debatten".

dea 30 juli 2012 01:39  

Hej Martin! Det är klart att utseende som i "ser ut som" kan vara en användbar fördom, och du verkar medveten om dess begränsningar. Bra.
(dock glad att det inte är jag som måste avgöra *ser inte skillnad*)

Martin 1 augusti 2012 14:49  

Per Persson: Kunde inte ha sagt det bättre själv :-).

Anonym: Sant att minnen påverkar sinnesintryck, men faktum att människor faktiskt ser olika ut baserat på genetisk bakgrund kvarstår.

Dea: Jag är medveten om igenkänningsmekanismernas begränsningar, men jag hade inte använt ordet "fördom"...

Anonym,  3 augusti 2012 00:19  

Jaså? Tycker det är adekvat. Om signalementet säger "amerikanskt utseende" och det fungerar som igenkänning så spelar det ingen roll om hen egentligen var tysk.

Anonym,  4 augusti 2012 23:02  

Jag tycker man gott och väl kan återge ett fakta/signalement som ett vittne uppger. Om vittnet hävdar att bovarna liknade pakistanier så friar det ju i motsvarande grad andra misstänkta som kan ha varit i närområdet. Då var bovarna t.ex. inte afrikaner, romer eller asiater. Ju noggrannare signalement polisen återger desto större andel oskyldiga kan uteslutas och ju större chans är det att bovarna åker fast.

Polisens förtroende riskerar dessutom att minska rejält om de inte vågar kommunicera öppet och ärligt med allmänheten/pressen. Polisens jobb är ju faktiskt brottsbekämpning, dvs. att ta fast kriminella - oavsett etnicitet, kön, ålder, samhällsklass etc. Om man börjar med "positiv" politisk korrekt särbehandling av vissa "känsliga" grupper så tar man samtidigt och behandlar de andra grupperna orättvist/negativt i motsvarande grad. Låt mig ta ett exempel: Det är orättvist om polisen ger ut signalement på bovar som är t.ex. etnisk svenska medelålders män men väljer att utelämna signalement om bovarna skulle vara t.ex. tonåriga afrikanska tjejer.

Jag hoppas polisen har vett nog att inte gå vilse i den politiskt korrekta dimman utan återger fakta och så klara signalement som möjligt och litar på att allmänheten har vett nog att hantera sanningen - hur den än ter sig.

Mia 12 augusti 2012 11:37  

Jag har läst härinne ett tag, hittade hit via Qaisar Mahmood, och jag måste bara säga tack för fin och tänkvärd läsning.
Jag känner att det finns mycket att hämta här och använda i min egen yrkesroll.

Mia Sätterlund, redaktör.

Martin 14 augusti 2012 11:35  

Tack så mycket, Mia! Det värmde :-). Vad är du redaktör för, förresten?

Anonym, jag håller med om att man inte får låta rädsla för att inte vara "politiskt korrekt" lamslå hur vi jobbar, men det innebär inte att det inte finns dilemman vad gäller att publicera ursprung på gärningsmän. Och nyhetshanteringen är inte relevant för polisarbetet, utan handlar bara om att ge information till allmänheten om att något har hänt, så då är anledningen till försiktighet större än då polisen går ut med ett signalement i en pågående insats eller utredning.

Mia 17 augusti 2012 17:46  

Jag är en bokredaktör. Jag jobbar mycket med Xenofilia som har en utgivning helt i linje med dessa frågor.
Hur fick du idén till den här bloggen, och hur har den mötts av din egen yrkeskår?

Martin 21 augusti 2012 22:29  

Kul! Den här bloggen började bara som ett sätt för mig att uttrycka åsikter om allt möjligt (som en miljon andra bloggar...). Jag tar upp det som jag känner för att säga något om, förutsatt att jag har tid... Sedan jag startade upp en separat blogg som helt fokuserar på erfarenheter ifrån polisjobbet (länken längst upp till höger) så blir det dock väldigt sporadiska inlägg här...

Anonym,  31 augusti 2012 03:49  

Till och med en övergiven liten mus kan (utan att bli uppäten) bli accepterad, av en diande kattmamma. Anpassning, och åter anpassning, löser överlag problem. Det är busenkelt.

Dessvärre vill inte alla anpassa sig. Vad än skälet till oviljan är, duger det inte att anklaga omgivning för att vara rasistisk.

Inte när egen ovilja till ger problem.

Om det sedan går så långt, att någon inte får beskrivas efter utseende, som folk enkelt kan associera (t.ex. en blondinbrutta, kinatant, fyllgubbe eller romsk, går det överstyr.

Ingen människa behöver riskera att hamna i ett visst fack: om han eller hon har grundläggande vilja, till anpassning. Det handlar (givetvis) inte, om att ge upp sin identitet. Endast om förmåga - viljan! - att leva i samförstånd.

En del inser aldrig förhållandet att man blir bemött precis som man själv bemöter andra.

Det är tråkigt att det i Sverige så ofta görs gällande, att rasism finns med.

Även om det väl inte går att vaccinera sig mot fåtal enskilda dårfinkar, som är rasister, är Sverige givetvis inte ett rasistiskt land.

En beskrivning av folk utifrån hur folk ser ut förändrar inte detta faktum. Vet hut! Du/ni, som påstår någonting annat. Ev. rasism kan dessutom botas, med insikt och lärdom.

Medfödd dumhet (trolig diagnos för sådana som hävdar icke existerande rasism som skäl emot begriplig beskrivning) är däremot kronisk.

tommy 31 augusti 2012 10:59  

Hej Martin, hittade din blogg efter att ha sett din artikel på Newsmill.

Jag blev oerhört glad över att i dina inlägg finna bevis på att intelligens, kunskap och förmåga till logiskt resonemang fortfarande existerar i den svenska samhällsdebatten!

Det skulle behövas många fler med dina förmågor i den svenska debatten, och i det svenska samhället som helhet!

Fortsätt skriva, dina alster slår ut allt annat, inklusive de som skrivs av dem som har skrivandet som yrke!

mvh,
Tommy

erik schärer 1 september 2012 15:06  

Med glädje och förundran över en enskild människas vilja att sprida ljus i mörkret har jag lagt till din blogg bland mina favoriter !

Tack Martin !!!

Erik K.

Martin 2 september 2012 14:11  

Tack så hjärtligt mycket, Erik och Tommy, för de varma orden!

Anonym,  27 september 2012 09:04  

Om Romer har problem med att för många gärningsmän beskrivs som just Romer tycker jag att de skall bli arga på de Romer som begår brotten...

Skicka en kommentar